Spoločnosť wbx, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

in advertising we trust...
Kontaktujte nás: +421 918 699 666
pon - pia: 09:00 – 17:00
 

Uzatvorenie zmluvy

Prevádzkovateľ: wbx, s.r.o., so sídlom 040 01 Košice – Juh, Ostrovského 2, IČO: 46 530 622

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+420 918 699 666
info@webex.sk

Účel spracúvania: Vaše osobné údaje sú poskytované a spracúvané za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy.

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov:zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti.

Doba uchovávania:Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.  Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pre daňové účely dochádza k uchovaniu Vašich osobných údajov po dobu 10 rokov.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a ani k poskytnutiu služby. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.