in advertising we trust...
Kontaktujte nás: +421 918 699 666
pon - pia: 09:00 – 17:00
 

Všeobecné obchodné podmienky spolocnosti wbx, s.r.o.

(v texte aj ako „VOP“)

Cl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP záväzne doplnajú a konkrétnejšie špecifikujú obsah zmluvných vztahov založených rôznymi zmluvami (napr. zmluva o dielo, zmluva o vytvorení webstránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb atd.) uzatvorenými medzi Webexom a Klientom (definované nižšie).
 2. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom Zmluvy má prednost obsah Zmluvy pred obsahom VOP. V prípade rozporu medzi obsahom VOP a obsahom prílohy k Zmluve má prednost obsah prílohy. V prípade rozporu VOP s Leasingovou zmluvou má prednost ustanovenie Leasingovej zmluvy.
 3. Strany sa dohodli, že Webex je kedykolvek oprávnený  na základe vlastnej a nicím neobmedzenej vôle vykonat akékolvek zmeny týchto VOP  s úcinnostou odo dna uplynutia lehota na odstúpenie od Zmluvy z dôvodu nesúhlasu so zmenami - Klient je oprávnený v prípade nesúhlasu so zmenou VOP v lehote do 5 dní od dorucenia informácie o zmene VOP odstúpit od Zmluvy. V prípade neodstúpenia pocas uvedenej lehoty, sa má za to, že Klient so zmenou VOP súhlasí. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti Klienta v zmysle Leasingovej zmluvy.

Cl. II. Výklad pojmov

Pre úcely týchto VOP a obchodného vztahu uzavretého medzi spolocnostou Webex a Klientom sa rozumie:

 1. Zmluva – zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb, resp. akákolvek iná zmluva uzatvorená medzi Webex a Klientom
 2. Webex – obchodná spolocnost wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice, ICO: 46 530 622, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka c. 29272/V. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byt spolocnost Webex oznacovaná aj inak, napr. „zhotovitel“(v zmluve o vytvorení webovej stránky), „poskytovatel“ (v zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb)
 3. Klient – subjekt, ktorý so spolocnostou Webex uzatvoril Zmluvu. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byt Klient oznacovaný aj inak, napr. „objednávatel“(v zmluve o vytvorení webovej stránky, alebo v zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb).
 4. Internetová stránka -stránka umiestnené na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti
 5. Webstránka – webová stránka vytvorená spolocnostou Webex na základe Zmluvy pre Klienta
 6. Vytvorenie Webstránky - vytvorenie dizajnu stránky, zaclenenie základu obsahu (textov, obrázkov, videí a pod.) dodaného Klientom vo forme a kvalite dodanej Klientom.
 7. Redakcný systém -publikacný systém urcený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu Webstránok
 8. Webhostingové služby -najmä služby súvisiace s umožnením zriadenia a prevádzkovania webstránok a/alebo schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového casu
 9. Doménové služby - najmä služby spocívajúce v registrácii (resp. aj/alebo predlžení platnosti) doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén
 10. Služby- najmä webhostingové alebo doménové služby
 11. Server- pocítac trvalo pripojený k internetu, schopný pracovat v reálnom case pre viac užívatelov naraz.
 12. Prenájom strojového casu- poskytnutie casti výpoctovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na pocítaci. Na základe tejto zmluvy je Klientovi v danom okamihu poskytnutá len ciastková kapacita pocítaca v závislosti od využívania daného pocítaca aj inými klientmi.
 13. Prevádzkovanie webstránok- spracovanie dát Klienta, v rámci prenájmu strojového casu servera, programovými prostriedkami Webexu v prospech Klienta a tretích osôb.
 14. Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty- spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového casu servera, programovými prostriedkami Webexu v prospech Klienta a tretích osôb.
 15. Doménové meno- menný názov webstránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne.
 16. Registrácia domény- uzavretie zmluvy o doméne medzi Klientom, resp. Webex na jednej strane a registrátorom, resp. SK-NIC na druhej strane.
 17. Leasingová zmluva – zmluva uzatvorená medzi Klientom a leasingovou spolocnostou – Leasingová zmluva upravuje spôsob platenia (casti) odmeny spolocnosti Webex za vytvorenie webstránky, resp. poskytnutie Služieb Klientovi.

Cl. III. Spolocné ustanovenia pre zmluvné vztahy medzi Webex a Klientom

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolu komunikovat formou e-mailovej komunikácie (Zmluva môže výslovne stanovit, že niektoré písomné úkony pre svoju platnost budú vyžadovat, aby boli dorucené druhej zmluvnej strane formou poštovej zásielky). Komunikácia inými formami (napr. telefón a pod.) nemá právne úcinky riadneho, vcasného a platného dorucenia zásielky (napr. oznámenia a pod.) druhej zmluvnej strane, resp. vykonania úkonu voci druhej strane.  E-mailová správa sa považuje za dorucenú okamihom, kedy sa odoslaný e-mail zobrazí v priecinku odoslaných správ tej strany, ktoré ho zaslala. Poštová, resp. e-mailová zásielka je platne zaslaná len vtedy, ak bude adresovaná na oficiálnu korešpondencnú (poštovú, alebo e-mailovú) adresu protistrany uvedenú v cl. 1 tej, ktorej Zmluvy. Pre dorucovanie všetkých poštových písomností, ktoré budú adresované Klientovi (vrátane prípadnej výpovede ci odstúpenia), platí domnienka náhradného dorucenia v zmysle § 48 Obcianskeho súdneho poriadku. Adresy uvedené v cl. I Zmluvy sú pre platné zasielanie zásielok smerodajné dovtedy, kým nebude protistrane dorucené oznámenie zmeny oficiálnej korešpondencnej adresy,  s to preukázatelným spôsobom.
 2. V prípade, ak Klientovi Webex poskytuje na prevádzkovanie Webstránky, alebo inej webstránky webhostingové služby, je v prípade potreby obnovy Webstránky, možné na základe osobitnej odmeny poskytnút Klientovi zálohu Webstránky, na úcely jej obnovenia, za odmenu vo výške 100 € bez DPH.
 3. Klient sa zaväzuje chránit osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávat mlcanlivost o akýchkolvek iných skutocnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel (bez ohladu na to, akým spôsobom) pocas zhotovovania diela /poskytovania služieb.
 4. Ak je Klient v omeškaní s úhradou faktúry, spolocnost Webex si vyhradzuje právo úctovat Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý (aj zacatý) den omeškania.
 5. V prípade neuhradenia faktúry do 60 dní od dorucenia, môže byt informácia o neuhradení zverejnená na Webstránke, resp. aj na akejkolvek webstránke prevádzkovanej Webex, resp. aj na iných webových stránkach, ktoré, obsahujú informácie o subjektoch neplniacich svoje platobné povinnosti z obchodného styku. Webex je oprávnený v takom prípade uviest identifikacné údaje Klienta, ako aj identifikacné údaje štatutárnych orgánov Klienta a výšky dlžnej sumy. Predmetný postup berie Klient na vedomie a je s ním uzrozumený.
 6. Klient a spolocnost Webex sa v zmysle ustanovenia §3 zákona c. 244/2002 Z. z.  dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vztahov vzniknutých na základe akejkolvek Zmluvy alebo súvisiacich s akoukolvek Zmluvou, vrátane sporov o platnost, výklad a zánik Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU pri IUDEX, zriadenom pri právnickej osobe IUDEX s.r.o., so sídlom Pavla Mudrona 43, 036 01 Martin (v texte aj len ako „Rozhodcovský súd“) a to za podmienok a podla pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu pri IUDEX a jeho Rokovacím poriadkom. Strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní zaväzujú podriadit s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konecné a záväzné.

  Spolocnost Webex je oprávnená jednostranne rozhodnút o tom, že konkrétny spor nebude rozhodovaný Rozhodcovským súdom, a že príslušným na rozhodnutie tohto sporu bude všeobecný súd (príslušný podla platného znenia Obcianskeho súdneho poriadku). Toto rozhodnutie môže Webex ucinit o. i. aj tým, že podá žalobu, návrh na zacatie konania, resp. akýkolvek iný návrh priamo na všeobecný súd. Vykonaním tohto úkonu stráca rozhodcovská doložka uvedená v tomto bode  VOP v súvislosti s týmto konkrétnym sporom platnost a úcinnost. Volbou všeobecného súdu však nie je dotknuté právo zmluvnej strany iný spor  (v inej veci) iniciovat na Rozhodcovskom súde.
 7. Právne pomery Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce úcelu Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
 8. Zmeny a dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v písomnej forme (e-mailová forma nestací), inak sú neplatné.
 9. Webex sa zaväzuje vyhotovit dielo/poskytnút službu v kvalite zodpovedajúcej obvyklému úcelu diela/služby a spôsobu použitia, ako aj príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám

Cl. IV. Doplnujúce ustanovenia k Zmluve o vytvorení Webstránky

 1. Ak Klient zmešká akúkolvek dohodnutú lehotu na vykonanie akéhokolvek úkonu (resp. poskytnutie súcinnosti), a ak úkon nevykoná (resp. súcinnost neposkytne) ani napriek písomnému upozorneniu zo strany spolocnosti Webex a uplynutiu dodatocnej lehote na nápravu (max. 2 dni odo dna dorucenia písomného upozornenia Webex na omeškanie) poskytnutej Webex, považuje sa toto jeho konanie za podstatné porušenie jeho povinností podla Zmluvy.

  Webex je v takom prípade oprávnený dokoncit Webstránku sám (t.j. bez súcinnosti s Klientom. Pritom je oprávnený podla vlastného uváženia (s prihliadnutím na úcel Webstránky, ak mu je tento známy) zvolit vhodné grafické, textové a iné materiály a postupy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotovenie Webstránky za podmienok uvedených v tomto bode sa považuje za riadne zhotovenie diela, za ktoré patrí Webexu dohodnutá odmena.  
 2. Webex poskytne Klientovi strucný manuál/školenie o tom, ako sa používa redakcný systém na doplnanie Webstránky. Súcastou povinností Webexu podla Zmluvy nie je bežná práca s redakcným systémom na úcely bežných úprav obsahu Webstránky. Táto služba môže byt predmetom osobitnej objednávky a osobitnej cenovej ponuky.
 3. Ak Klient Webstránku bude prevádzkovat na inom webhostingovom serveri ako serveri Webexu, Webex (vzhladom na možnú inkompatibilitu systémov, resp. vzhladom na iné možné technické problémy, ktoré ako neprevádzkovatel tohto iného webhostingu nebude mat možnost odstránit) nezodpovedá za dostupnost, resp. funkcnost Webstránky.
 4. Klient je povinný materiály dohodnuté v prílohe c. 2 Zmluvy, resp. iné materiály potrebné na vytvorenie, resp. skompletizovanie Webstránky podla dohodnutej špecifikácie  Klienta dodat vo vhodnej elektronickej forme. Ak Klient nevie materiály dodat v takejto forme, môžu sa strany dohodnút na tom, že Webex na základe osobitnej cenovej ponuky dodané materiály vhodným spôsobom upraví. Za „vhodnú elektronickú formu materiálov“ sa považuje najmä: text vo formáte DOC, DOCX, RFT, obrázky vo formáte JPG, GIF, BMP, PNG, videá vo formáte AVI, MPG, MPEG.
 5. Webex si vyhradzuje právo umiestnit na Webstránke aktívny kontakt s vyobrazením obchodného mena a/alebo loga spolocnosti wbx, s.r.o. , resp. inú upútavku v rámci jednej vety v dolnej casti Webstránky. Klient svojím podpisom súhlasí s použitím jeho webovej adresy, ako aj vytvorenej Webstránky v rámci referencií Webexu.
 6. Po odovzdaní Webstránky budú dalšie dodatocné požiadavky na zmenu obsahu Webstránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo zvukovoobrazových záznamoch posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a vztahuje sa na nu cena za aktualizáciu webovej stránky,podla dodatocnej cenovej ponuky schválenej Klientom.
 7. Neuhradenie co i len casti odmeny oprávnuje Webex k tomu, aby Webstránku:
  a. Sám  zneprístupnil verejnosti - v prípade, ak poskytuje Webex webhostingové služby vo vztahu k Webstránke
  b.  Vykonal akúkolvek úkony voci poskytovatelovi webhostingu Webstránky smerujúce k tomu, aby Webstránka bola zneprístupnená verejnosti (t.j. podpisom Zmluvy Klient splnomocnuje Webex k tomu, aby konal voci poskytovatelovi webhostingu, na ktorom je Webstránka, a vykonal akúkolvek úkony smerujúce k jej zneprístupneniu verejnosti)  - v prípade ak webhosting poskytuje iný subjekt ako Webex
 8. Webex nezodpovedá za škodu vzniknutú Klientovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením internetového prehliadaca, alebo iného zariadenia zo strany Klienta. Webex nenesie zodpovednost za bezpecnost prístupu resp. užívatelových dát uložené na webovej stránke, t.j. nerucí za to, že  dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami. Webex nenesie zodpovednost za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky webovej stránky. Webex nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služby internet najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia  siete alebo jej casti, alebo ako dôsledok prekrocenia kapacity  siete alebo kapacity siete iného poskytovatela telekomunikacných služieb. Webex taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím  služieb internet v dôsledku udalostí, ktoré predstavujú okolnosti vylucujúce zodpovednost podla právnych predpisov Slovenskej republiky. Webex nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
 9. Skoncit možno cast Zmluvy týkajúcu sa vytvorenia Webstránky nasledujúcimi spôsobmi:
  a. písomnou dohodou strán kedykolvek a z akéhokolvek dôvodu
  b. písomnou výpovedou zo strany Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, s úcinnostou od okamihu dorucenia výpovede (dorucenie musí byt vykonané v súlade príslušnými ustanoveniami Zmluvy, resp. VOP) Webexu:
      - v prípade výpovede dorucenej Webexu do 2 dní od uzatvorenia Zmluvy Webexu nepatrí žiadna kompenzácia za úkony vykonané do vypovedania Zmluvy
      -  v prípade výpovede dorucenej Webexu po uplynutí 2 dní od uzatvorenia Zmluvy patrí Webexu paušálna náhrada škody za úkony vykonané do skoncenia Zmluvy vo výške 50 % odmeny
  c.  písomnou výpovedou zo strany Webexu, a to aj bez uvedenia dôvodu, s úcinnostou od okamihu dorucenia výpovede Klientovi.
  d. Okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch výslovne uvedených v  Zmluve (dorucenie musí byt vykonané poštovou zásielkou – forma e-mailu nestací)
 10. Uhradením Odmeny za Webstránku v plnej výške Klient získava oprávnenie Webstránku bez územného a casového obmedzenia užívat najmä nasledovným spôsobom:
  a. Uverejnením Webstránky na internete, pricom Webstránku je Klient oprávnený súcasne uverejnit len na jednej webovej adrese
  b. Klient je oprávnený upravovat obsah Webstránky v rozsahu, v akom je úpravy možné vykonávat prostredníctvom redakcného systému. Iné zasahovanie do Webstránky (ci už do jej obsahu, alebo do štruktúry) nie je povolené bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Webexu.
  c. Prevádzkovat Webstránku na dohodnutý úcel.
  d. Klient nie je oprávnený udelit sublicencie na akékolvek užívanie Webstránky bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Webexu
  e. Klient nie je oprávnený šírit a/alebo akokolvek upravovat zdrojové kódy, resp. tretej osobe umožnit konaním, alebo opomenutím konania prístup k zdrojovým kódom Webstránky.
  f. Klient nie je oprávnený vystavovat ci použit Webstránku na vytvorenie inej webovej stránky, ci už sám alebo prostredníctvom tretích osôb, rovnako nie je oprávnený akýmkolvek spôsobom spolupôsobit pri tom, aby bolo tretím osobám umožnené porušit autorské a iné práva Webexu k Webstránke.
 11. Webex si vyhradzuje k jednotlivým castiam vytvorenej Webstránky autorské práva, podla Autorského zákona.
 12. Klient zaplatením celej Odmeny nadobudne výlucné právo používat Webstránku ako internetovú stránku. Akékolvek iné použitie Webstránky alebo jeho casti podlieha písomnému súhlasu Webexu, pricom za každé takto odsúhlasené použitie má Webex nárok na primeranú odmenu.
 13. Webex sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie webovej stránky alebo jej casti tretím osobám bez písomného súhlasu Klienta.
 14. Za autorské práva všetkých podkladov dodaných Klientom rucí Klient, Webex za ne nezodpovedá.
 15. Webex v prípade použitia takýchto materiálov na vykonanie diela nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu.
 16. Zmluva ani licencia sa nevztahujú na licenciu a práva k redakcnému systému použitému vo Webstránke, ako takému, vztahujú sa ale na kópiu redakcného systému urceného pre správu Webstránky.
 17. Klient si uvedomuje, že porucenia povinností podla Zmluvy môže byt považované za trestný cin porušovania autorského práva podla § 283 Trestného zákona, za ktorý je možné v trestnom konaní uložit trest odnatia slobody až do 5 rokov, trest prepadnutia majetku, alebo financnú pokutu. Popri trestnoprávnom postihu je Webex oprávnený svoje práva uplatnit aj na súde a požadovat o.i. náhradu vzniknutej škody (vrátane ušlého zisku v plnom rozsahu), náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch)

Cl. V. Doplnujúce ustanovenia k Zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb

 1. Doplnujúce ustanovenia k poskytovaniu doménových služieb
  a. V prípade, ak nebude možné zvolené DM úspešne registrovat (resp. predlžit jeho platnost) má Klient právo požiadat o registráciu iného DM (a to formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovat navrhované alternatívne DM). Nemožnost registrovat pôvodne zvolené DM sa nepovažuje za porušenie povinností Webexu.
  b. DM sa spravidla registruje na obdobie jedného roka. V prípade predlženia platnosti DM (t.j. ak Klient už pred uzatvorením Zmluvy disponoval DM) sa platnost DM predlžuje na obdobie jedného roka a toto obdobie sa zacína v den výrocného dátumu poslednej registrácie DM (v den uplynutia platnosti registrácie DM).
  c. Webex má právo v prípade neuhradenia poplatku za predlženie registrácie DM v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušit poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené (ak boli zriadené), bez nároku Klienta na vrátenie alikvótnej ciastky za predplatené webhostingové služby
  d. Strany sa dohodli, že v prípade, ak Klient výslovne písomne neprejaví vôlu mat štatút držitela zvoleného  DM, súhlasí s tým, aby bol Webex zapísaný ako držitel tohto DM.
  e. Webex má právo kedykolvek odstúpit od Zmluvy v casti týkajúcej sa DM  s úcinkami ex tunc, s cielom vyhnút sa súdnemu sporu s tretou osobou
  f. Doménové meno si Klient vyberá na základe pravidiel urcených správcom domény najvyššej úrovne, resp. registrátora doménového mena (registrátorom doménového mena je tretí subjekt odlišný od spolocnosti Webex). Klient berie na vedomie, že Webex nie je spôsobilý ovplyvnovat prípadné zmeny pravidiel správcu domény najvyššej úrovne, ani registrátora domény, a že preto zmeny týchto pravidiel môžu byt priamym dôvodom na zmenu práv a povinností podla Zmluvy.
  g. Prednost pri pridelovaní/výbere doménového mena je urcená poradím žiadostí o registráciu u správcu najvyššej úrovne.
 2. Doplnujúce ustanovenia k poskytovaniu webhostingových služieb
  a. Webex poskytne Klientovi strojový cas s nasledujúcimi technickými parametrami:
       I. programové prostriedky pre spracovanie umožnia spracovanie programov v jazyku HTML, PHP, MYSQL a
      II.prístup k elektronickej pošte pomocou protokolu POP3, SMTP a IMAP.
     III.bude poskytnutý server s operacným systémom LINUX/FreeBSD.
  pricom smie jednostranne obmenit funkcie služby.
  b. Objem spracovávaných dát je obmedzený na velkost prideleného diskového priestoru podla prevádzkovaného variantu.
  c. Klient má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP, a to spôsobom dohodnutým v Zmluve alebo jej prílohách.
  d. Klient nesmie zriadit Webstránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Klient plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Webexu alebo tretím stranám.

  Webex má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastavit poskytovanie služby pre Klienta, ktorý sa co i len pokúsi prevádzkovat:

  - stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
  - warez-stránku alebo stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za úcelom dalšieho predaja ci poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
  - stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
  - stránku extrémne pretažujúcu databázový alebo webový server,
  - stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, atd.),
  - stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
  - stránku, ktorá môže podla názoru Webexu spôsobit škodu Webexu alebo tretím stranám.

  e. Webex je povinný vynaložit všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Klienta. Webex sa zaväzuje v prípade výpadku dostupnosti servera predlžit predplatené obdobie o dvojnásobok dlžky trvania výpadku, najviac však o 1 mesiac, s výnimkou, ked je nedostupnost:

  - kratšia ako 10 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
  - spôsobená výpadkom spojenia medzi Klientom a servermi Webexu,
  - spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
  - spôsobená co i len ciastocne prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym pocasím, resp. okolnostami vylucujúcimi zodpovednost (v zmysle platnej legislatívy)
  - spôsobená technickými nedostatkami systému SK-NIC, resp. príslušného správcu TLD.
  - ak Zmluva, alebo jej prílohy neustanovujú inak, zánikom Zmluvy o webhostingu zaniká povinnost Webexu uchovávat akékolvek Klientove dáta (vrátane dát tvoriacich Webstránku Klienta umiestnenej na webhostingu Webexu)

 3. Spolocné doplnujúce ustanovenia k zmluve o poskytovaní doménových a webhostingových služieb:
  a. Webex nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.
  b. V prípade, ak bude predmetom poskytovania služby aj zriadenie a poskytovanie schránok elektronickej pošty, berie Klient na vedomie, že v prípade zmeny webhostingu Webex nevykonáva zálohovanie obsahu schránok elektronickej pošty a teda ani nezodpovedá za prípadné stratu / škody s tým súvisiace. Klient berie na vedomie, že v prípade zmeny webhostingu preberá plnú zodpovednost za zálohovanie svojej elektronickej pošty.
  c.Skoncit možno cast Zmluvy týkajúcu sa poskytovania Služieb nasledujúcimi spôsobmi:

      I. písomnou dohodou strán kedykolvek a z akéhokolvek dôvodu
     II. písomnou výpovedou zo strany Klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, s úcinnostou od okamihu dorucenia výpovede (dorucenie musí byt vykonané poštovou zásielkou – forma e-mailu nestací) Webexu
    III. písomnou výpovedou zo strany Webexu, a to v prípade ak Klient neuhradí, co i len ciastocne, dorucenú (pred) faktúru, s úcinnostou od okamihu dorucenia výpovede Klientovi.
    IV. Okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch výslovne uvedených v  Zmluve (dorucenie musí byt vykonané poštovou zásielkou – forma e-mailu nestací)

Cl. VI. Záverecné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnost a úcinnost dna 01.10. 2016.
 2. Právne vztahy Zmluvou, alebo VOP, resp. inými prílohami neupravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom.
 3. Klient týmto v súlade s § 7 zákona c. 428/2002 Z.z. na ochranu osobných údajov udeluje Webexu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za úcelom uzavretia a plnenia Zmluvy a Leasingovej zmluvy. Týmito osobnými údajmi Klienta sú najmä meno a priezvisko, adresa, rodné císlo, císlo obc. preukazu, telefónne císlo, císlo bankového úctu. Súhlas podla tohto bodu je udelovaný na dobu trvania Zmluvy, resp.  Leasingovej zmluvy a dalších 4 rokov potom, ako Klient splní všetky svoje záväzky zo Zmluvy alebo Leasingovej zmluvy. Tento súhlas môže byt zo strany Klienta kedykolvek písomne odvolaný.
 4. Podpisom Klient potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom týchto VOP.